Home   De kleine ster   visie

visie

visie de kleine ster

De leidster van De kleine ster biedt kleinschalige, professionele kinderopvang. Met een warme, veilige, huiselijke omgeving, continuïteit, individuele aandacht en een goede relatie tussen leidster en kind wil De kleine ster bijdragen aan een veilige hechting en vertrouwen in de wereld, waardoor een kind optimale ontwikkelingskansen krijgt.

De leidster treedt de kinderen op respectvolle wijze tegemoet, waarbij de kinderen een gelijkwaardige mens tot mens relatie kunnen ervaren. Het is van groot belang dat kinderen in hun eigenheid worden gezien en dat de ontwikkeling van die eigenheid wordt ondersteund.

De kleine ster laat zich hierbij inspireren door het antroposofische mens- en wereldbeeld van de Oostenrijkse filosoof Rudolf Steiner (1862- 1925). Hij benadrukt het belang van de ontwikkeling van de eigen individualiteit in de kindertijd binnen een sociale context. Deze eigenheid vormt als het ware de basis van de hele menselijke biografie. Zo zijn kind-zijn en mens-worden onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Uitgaand van onze pedagogische visie geven we invulling aan de wettelijk vereiste taken:

De leidster van De kleine ster biedt kinderen emotionele veiligheid door:

  • eerbied en respect te tonen voor mens, dier en omgeving het samenzijn tot fijne momenten te maken.
  • structuur te geven en duidelijk te zijn.
  • een herkenbaar dagritme te volgen.
  • seizoenen en jaarfeesten samen te beleven en vieren.
  • open te staan voor feedback en te reflecteren op het eigen handelen.

De leidster van De kleine ster streeft ernaar een leefklimaat te scheppen dat hoort bij een warm liefdevol gezin. De kinderen worden op een positieve manier benaderd, de leidster werkt vanuit een gevoel van eerbied en respect voor de mensen, dieren en dingen om ons heen.

Plezier beleven in het samenzijn en samendoen

Samen verzorgen leidster en kinderen het huis en de tuin en maken ze het mooi en gezellig. Kinderen worden in hun eigenheid geaccepteerd en krijgen ruimte om zelf op ontdekkingsreis te gaan. Belangrijke momenten van warmte en contact zijn de tijden waarop een kind verzorgd wordt: bij het verschonen van de luier, naar bedje brengen, aankleden. Door het samenzijn tot fijne momenten te maken beleeft men plezier aan de dag. Behulpzaam zijn en rekening houden met elkaar is belangrijk bij De kleine ster. De leidster probeert het goede voorbeeld te geven en waar nodig de kinderen hiermee te helpen. Om kinderen vertrouwd te maken met het leven en de dingen die daarbij horen, worden ze uitgenodigd mee te helpen met de activiteiten als broodbakken, afwassen, kleertjes wassen, ramen wassen en de vloer vegen. Zij kunnen net als thuis alles nabootsen, om zich zo het leven eigen te maken.

Duidelijk dagritme

Het is van belang dat kinderen in deze periode ervaren dat het leven goed is. Eén van de voorwaarden hiervoor is een dagritme waarin een duidelijke structuur is aangebracht. Het terugkeren van dagelijkse dingen vormt een houvast voor de kinderen; ze merken dat de dag verloopt zoals ze dit gewend zijn, waardoor ze kunnen ontspannen en hun krachten kunnen aanwenden voor hun eigen ontwikkeling. Dit zorgt voor een basaal gevoel van veiligheid.

Vanuit deze visie markeert de leidster van De kleine ster de vaste momenten van de dag, zoals eet– en slaaptijden, met terugkerende zangspelletjes en spreuken. De structuur van de dag kenmerkt zich door momenten van activiteit afgewisseld met momenten van rust. Genoeg slaap is onontbeerlijk. Om alle opgedane indrukken te verwerken en zo uit te rusten dat er weer wat nieuws geleerd kan worden.

Dit ritmische voltrekken van de dag is voorwaarde voor een gezonde ontwikkeling. Ook het afscheid nemen is makkelijker als het volgens een vast ritueel gaat. Kinderen herkennen deze momenten zodat ze weten wat er staat te gebeuren, dat geeft veiligheid en vertrouwen. Rituelen verzorgen de stroom van de dag, deze flow zorgt dat een mens goed gedijt.

Lerende houding en zelfreflectie

Belangrijke voorwaarde voor het creëren van emotionele veiligheid voor de kinderen is ons inziens bovendien de bereidheid van de leidster tot scholing en zelfreflectie en voor ons is dit een essentieel onderdeel van professionaliteit.

Het steunt kinderen in hun emotionele veiligheid als ze ervaren dat de volwassenen die hen begeleiden zicht hebben op hun eigen schaduwkanten, dat ze ook bereid zijn deze te erkennen en aan het werk willen om er verbetering aan te brengen.

De kleine ster onderhoudt nauw contact met gastouderopvang Drakepit. De leidster van De kleine ster doet mee in de intervisiegroepen en lezingen die meerdere keren per jaar met “collega” leidsters en gastouders wordt gehouden om het eigen gedrag onder de loep te nemen.

Hoewel op het gebied van scholing De kleine ster contacten onderhoudt met Drakepit, blijft De kleine ster is een onafhankelijke organisatie.

Ontwikkeling van persoonlijke en sociale competenties

De leidster van De kleine ster begeleidt de kinderen in de ontwikkeling van persoonlijke en sociale competenties:

  • door bijzondere aandacht voor de fysieke, zintuiglijke en de creatieve ontwikkeling.
  • door voorbeeldgedrag van de leidster
  • door een individuele benadering van elk kind
  • door ze te stimuleren en positief te bevestigen
  • door in een kleine hechte groep een relatie met anderen op te kunnen bouwen en te kunnen ervaren wat het betekend om tegelijk met de ander IK te kunnen zijn

Fysieke ontwikkeling

In de periode van 0 tot 6 à 7 jaar staat de lichamelijke ontwikkeling van het kind centraal; de groei en de motoriek. Door veel te spelen en te bewegen, door een regelmatige dagindeling en door liedjes en een opgewekte sfeer wordt het kind ‘baas in eigen lichaam’.

Het fysieke lichaam vormt de basis voor het tot bloei komen van de eigen individualiteit, waarmee een kind later zijn of haar waardevolle bijdrage tot de wereld kan leveren. De leidster van De kleine ster schept uitnodigende voorwaarden voor deze fysieke ontwikkeling.

Er is voldoende ruimte om binnen en buiten te bewegen en kinderen kunnen in een huiselijke sfeer op ontdekkingstocht gaan.

Zintuiglijke ontwikkeling

Kleine kinderen leven met volle overgave in de hen omringende wereld. Zij gaan nog helemaal op in hun zintuiglijke indrukken. Een heel klein kindje is bijna één en al zintuig en staat open voor de wereld en alles wat zich daar afspeelt. De leidster is zich bewust van deze openheid en van het feit dat kleine kinderen nog geen bescherming hebben tegen allerlei prikkels. Daarom wordt er bijzondere aandacht besteed aan de omgeving waarin het kleine kind vertoeft. Inrichting en speelgoed worden zorgvuldig gekozen; natuurlijke materialen, kleuren en geluiden zijn van groot belang. Voor bekleding en beddengoed wordt gekozen voor katoen, zijde en wol. Ook de poppen zijn van stof. Het speelgoed is voornamelijk van hout.

De kleuren die gebruikt worden zijn zacht en rustig van tint. Van schreeuwende kleuren kunnen kinderen overprikkeld en dus onrustig raken. De slaapruimtes zijn rustig zodat de zintuigen zo min mogelijk worden aangesproken om de overgang naar het slapen eenvoudig te maken. Met audio/visuele apparatuur wordt met terughoudendheid omgegaan.

Op het gebied van voeding kiest De kleine ster voor kwaliteit. Er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van biologische producten waar geen kunstmatige stoffen aan zijn toegevoegd. Ook wordt het suikergebruik beperkt omdat suiker in smaak overheerst.

Creativiteit

De kleine ster wil kinderen graag de ruimte bieden hun eigen creativiteit te ontdekken. Het speelgoed dat wordt aangeboden dient altijd ruimte te laten voor een eigen invulling. Neutraal gekleurde blokken kunnen het ene moment een auto zijn, het volgende moment een huis. Een pop waarvan de gezichtsuitdrukking niet heel duidelijk is laat ruimte voor de eigen emotie van een kind. Zo zijn er lappen die kunnen dienen als prinsessenjurken, maar ook een hut kunnen vormen als hij over tafel gelegd wordt. Met de kinderen die daar aan toe zijn, wordt geknutseld met materiaal uit de natuur dat aansluit bij het seizoen. Ook kan er worden geschilderd of getekend, waarbij ‘het doen’ en niet ‘het resultaat’ centraal staat. Er wordt echter wel met respect omgesprongen met de creaties van de kinderen.

Voorbeeldgedrag

Het is belangrijk dat kinderen opgroeien in een situatie waarin de voorwaarden geschapen worden voor een gezonde ontwikkeling. Naast deze hierboven beschreven voorwaarden m.b.t. ruimte en materiaal, is de leidster zelf de belangrijkste voorwaarde voor de ontwikkeling van het kind. Door wie deze leidster is, wat zij doet en hoe deze het kind benadert. De leeftijd van 0-4 jaar is de periode waar onze leidster het meest mee te maken heeft. Deze fase kenmerkt zich voornamelijk door nabootsing. Kinderen leren de wereld kennen door datgene wat ze ontmoeten zelf na te doen; dat maakt het belang van het bewustzijn over het eigen handelen voor een leidster groot. De leidster heeft hier immers een duidelijke voorbeeldfunctie.

Stimuleren en positief bevestigen

Bij De kleine ster willen we met respect omgaan met het eigene wat zich in een kind wil ontwikkelen. Opvoeding vanuit dit respect vraagt een open en beweeglijke houding, zo vrij mogelijk van vastgeroeste ideeën over ‘hoe het moet’. Deze houding leidt tot een opvoeding, die het kind voornamelijk uitdagingen en kansen biedt, mits er duidelijke structuren en grenzen zijn. Onze leidster wil de kinderen bezien met een bevestigende, niet veroordelende blik en vind het belangrijk de kinderen positief te benaderen. Negatief gedrag wordt niet als zodanig gezien en hoeft dus ook niet bestraft te worden; kinderen zijn de wereld immers nog aan het ontdekken. Wel laat de leidster zien dat we gewend zijn sommige dingen anders te doen. Bij kleinere kinderen is het vaak voldoende ze met een liedje of iets dergelijks af te leiden, bij oudere kinderen probeert de leidster de consequentie van het getoonde gedrag te laten zien en voelen. Er is echter een duidelijke grens, die ontstaat als de veiligheid van het kind zelf of die van een ander kind in het geding is. Ook is er in basis geen twijfel over het feit dat de leidster voortdurend de regie heeft over wat er gebeurt.

In relatie met anderen leren ruimte te nemen en grenzen te accepteren

De kleinschaligheid van de groep maakt het mogelijk elk kind heel individueel te benaderen om zo te kunnen bieden wat er nodig is. En de kleinschaligheid maakt ook dat de kinderen niet alleen met de leidster, maar ook onderling een echte relatie op kunnen bouwen. Net als in een gezin zijn ze als het ware tot elkaar veroordeeld en leren ze met de ander rekening te houden en op een verantwoorde manier ruimte voor zich zelf te in te nemen.

Ook het feit dat de groepen verticaal samengesteld zijn (kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar) doet een beroep op het vermogen van de kinderen om rekening te houden met elkaars behoeften en mogelijkheden, en te accepteren dat hierdoor ook grenzen ontstaan. Daarnaast kunnen de jongere kinderen van de oudere kinderen leren, worden ze door hen geholpen en is het voor de oudere kinderen soms een verademing even in de wereld van het heel kleine kind te mogen verblijven.